Sekretariat: 91 433 58 97     

Menu główne

Obiady

Zobacz także

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

Na podstawie art.106 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe ( D z.U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala co następuje:

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 3. Dyrektor szkoły dokonuje zmian w Regulaminie, w formie aneksu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.
 4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

§ 1

1.   Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie   szkoły,   których   dożywianie   finansuje  MOPR  na  podstawie   decyzji, Rada Rodziców oraz inni sponsorzy;

2.   W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, za zgodą dyrektora szkoły, z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie.

§ 2

O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną decyduje dyrektor szkoły.

§ 3

 1. Cenę jednego posiłku dla ucznia określa ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Odpłatność za posiłek dla ucznia ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt „wsadu do kotła").
 3. Cenę jednego posiłku dla osób wymienionych w § 1 ust.2 określa ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania   posiłków ( całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń)  w przeliczeniu na jeden obiad.
 1. Odpłatność za posiłek dla pracowników administracji i obsługi ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania posiłków ( całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek  naliczanych od tych wynagrodzeń)  w przeliczeniu na jeden obiad , którą powiększa się  o stawkę  podatku VAT  w wysokości  8%.

§ 4

 1. Opłaty, o których mowa w § 3 wnosi się w sposób przyjęty przez szkołę: przelewem na konto bankowe- w terminie od pierwszego do trzeciego dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków.
 2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może zdecydować o zmianie terminu dokonywania wpłat za posiłki, po uprzednim podaniu terminu do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 5

 1. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym lub zwrot odpowiedniej kwoty.
 2. Warunkiem dokonania odpisu lub zwrotu, o których mowa w ust. 1, jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności, albo złożenie rezygnacji z korzystania z posiłków osobie wskazanej przez dyrektora.
 3. Wysokość odpisu, ewentualnie zwrotu, jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.
 4. Uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.2  nie korzystającym z wyżywienia, w tym także  z powodu nieobecności, nie przysługuje zwrot, ani ekwiwalent z tego tytułu.

§ 6

1.   Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia;
2 ) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, Rady Rodziców lub sponsorów,
 2. Przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia (np.: zaświadczenia z instytucji społecznej).

§ 7

Pozostałe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie z dnia 18.03.2010 r.

Dokonano zmian: 20.03.2010 r. Aneks Nr 1,01.09.2010 r. Aneks Nr 2,01.09.2011 r. Aneks Nr 3, 01.01.2012 r. Aneks Nr 4,24.08.2015 r. Zarządzenie Nr 12, 17.12.2015 r. Zarządzenie Nr 25, 01.10.2016 r. ZarządzenieNr 37,11.01.2017 r. Zarządzenie Nr 1, 25.09.2017 r. Zarządzenie Nr 20, Zarządzenie nr 28 z dn. 29.12.2017 r.

Współpracujemy z:     

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information