Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Obiady


Informacja o wysokości opłat oraz  odbioru kart żywnościowych

w miesiącu LUTYM 2019 r.

Termin wpłat: do 31 stycznia 2019 r. 

UWAGA!!!

Zmiana stawki za posiłki dla nauczycieli
oraz administracji i obsługi

Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z listy żywieniowej w danym miesiącu!

Uczniowie SP 33 klas 1-8,  GM XI  i  LO XII:

14 obiadów * 5,00 zł  = 70,00 zł

Klasa „0” 

14 dni * 6,50 zł = 91,00 zł

Nauczyciele:

14 obiadów * 7,80 zł =  109,20 złł

Administracja i obsługa:

14 obiadów * 8,40 zł =  117,60 zł

 

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr:  84 1020 4795 0000 9502 0278 2738 

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły nr:  96 1320 1830 3209 3861 2000 0001


Informacje dotyczące sposobu wnoszenia opłat za posiłki dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ( „0” w SP 33)  od 06.08.2018 r.

Opłata za wyżywienie wynosi  6,50 zł/dzień

Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

Termin płatności:  do dnia  07.08.2018r.!!!

 – potwierdzenie wpłaty proszę okazać intendentowi szkolnemu (pokój nr 12) albo wysłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Odpłatność za posiłki pobierana jest za cały okres żywienia z góry.

W tytule przelewu należy umieszczać:

Imię i nazwisko dziecka, szkoła oraz ilość dni posiłkowych z zaznaczeniem,

w które dni dziecko będzie korzystać z posiłków.

Przykład:

Wyżywienie: Anna Kowalska SP33 kl. 0 a, dni posiłkowe: 6,8,9,10,13,16,17.06.br

* zwrot za niewykorzystane posiłki przysługuje wyłącznie tym osobom, które poinformowały telefonicznie lub drogą mailową Intendenta szkolnego z dwudniowym wyprzedzeniem o rezygnacji posiłków.  Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać  do godziny 8:00 tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby.

Wszelkich informacji udziela Intendent szkolny pod numerem tel. 91 4335 897 po wybraniu cyfr 3 i 2 w godzinach 8:00-14:00

 


I. Informacje dotyczące sposobu wnoszenia opłat za posiłki, oraz odbioru kart żywnościowych.

1. Informacja o wysokości opłat za posiłki będzie każdorazowo dostępna na stronie internetowej szkoły, oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń  przy stołówce szkolnej.

2. Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr:  84 1020 4795 0000 9502 0278 2738 w miesiącu, w którym będzie wykonana usługa tzn. za miesiąc maj w miesiącu maju, w czerwcu za czerwiec itp. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

3. Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły

nr:  96 1320 1830 3209 3861 2000 0001

4. Harmonogram* wpłat:

obiady za miesiąc       

Terminy wpłat

Styczeń 2018

Od 02.I (wt)  do  04.I (czw )

Luty 2018

Od 01.II (czw) do  05.II (pn)

Marzec 2018

Od 01.III (czw) do 05.III (pon)

Kwiecień 2018

Od 4.IV (śr) do 06.IV (pt)

Maj 2018

Od 04.V (pt) do 08.V (wt)

Czerwiec 2018

Od 1.VI (pt) do 05.VI (wt)

 

             *Szkoła zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie wpłat

5. Odpłatność za obiady/śniadania pobierana jest za cały miesiąc z góry. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie skutkuje  wykreśleniem z listy obiadowej.

6. W przypadku wniesienia opłaty w ostatnim dniu płatności prosimy o przedstawienie Intendentowi dowodu wpłaty lub wyciągu z bankowości internetowej.

7. W tytule przelewu za obiady/śniadania należy umieszczać:

Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła oraz ilość dni posiłkowych z zaznaczeniem, w które dni dziecko nie będzie korzystać z posiłków.

Przykład: Obiady za wrzesień za: Anna Kowalska SP33 kl. 1a, bez 18,22 września 2017 r.

8. W tytule przelewu na Fundusz Stołówkowy należy umieszczać:

Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła z dopiskiem „Fundusz Stołówkowy”.

Przykład: Anna Kowalska SP33 kl. 1a, Fundusz stołówkowy za 10 miesięcy.

9. Odpis/ zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje wyłącznie tym osobom, które poinformowały telefonicznie lub drogą mailową Intendenta szkolnego z dwudniowym wyprzedzeniem o rezygnacji posiłków.  Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać  do godziny 8:00 tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby.

10. Miesięczne karty obiadowe będą wydawane przez Intendenta szkolnego w  pok. księgowości nr 12, w pierwsze 3 dni robocze miesiąca.

11. Wszelkich informacji udziela Intendent szkolny  pod numerem tel. 91 4335 897 po wybraniu cyfr 3 i 2 w godzinach 7:30-15:00.

12. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

Na podstawie art.106 ust.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe ( D z.U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala co następuje:

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 3. Dyrektor szkoły dokonuje zmian w Regulaminie, w formie aneksu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.
 4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.

§ 1

1.   Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie   szkoły,   których   dożywianie   finansuje  MOPR  na  podstawie   decyzji, Rada Rodziców oraz inni sponsorzy;

2.   W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, za zgodą dyrektora szkoły, z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie.

§ 2

O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną decyduje dyrektor szkoły.

§ 3

 1. Cenę jednego posiłku dla ucznia określa ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Odpłatność za posiłek dla ucznia ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt „wsadu do kotła").
 3. Cenę jednego posiłku dla osób wymienionych w § 1 ust.2 określa ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. Odpłatność za posiłek dla nauczycieli ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania   posiłków ( całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń)  w przeliczeniu na jeden obiad.
 1. Odpłatność za posiłek dla pracowników administracji i obsługi ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania posiłków ( całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek  naliczanych od tych wynagrodzeń)  w przeliczeniu na jeden obiad , którą powiększa się  o stawkę  podatku VAT  w wysokości  8%.

§ 4

 1. Opłaty, o których mowa w § 3 wnosi się w sposób przyjęty przez szkołę: przelewem na konto bankowe- w terminie od pierwszego do trzeciego dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków.
 2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może zdecydować o zmianie terminu dokonywania wpłat za posiłki, po uprzednim podaniu terminu do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

§ 5

 1. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym lub zwrot odpowiedniej kwoty.
 2. Warunkiem dokonania odpisu lub zwrotu, o których mowa w ust. 1, jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywanej nieobecności, albo złożenie rezygnacji z korzystania z posiłków osobie wskazanej przez dyrektora.
 3. Wysokość odpisu, ewentualnie zwrotu, jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.
 4. Uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt.2  nie korzystającym z wyżywienia, w tym także  z powodu nieobecności, nie przysługuje zwrot, ani ekwiwalent z tego tytułu.

§ 6

1.   Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia;
2 ) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej, Rady Rodziców lub sponsorów,
 2. Przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia (np.: zaświadczenia z instytucji społecznej).

§ 7

Pozostałe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

§ 9

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie z dnia 18.03.2010 r.

Dokonano zmian: 20.03.2010 r. Aneks Nr 1,01.09.2010 r. Aneks Nr 2,01.09.2011 r. Aneks Nr 3, 01.01.2012 r. Aneks Nr 4,24.08.2015 r. Zarządzenie Nr 12, 17.12.2015 r. Zarządzenie Nr 25, 01.10.2016 r. ZarządzenieNr 37,11.01.2017 r. Zarządzenie Nr 1, 25.09.2017 r. Zarządzenie Nr 20, Zarządzenie nr 28 z dn. 29.12.2017 r.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania
ze stołówki
szkolnej  w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

z dnia 25 września 2017 r.

CENA POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM.SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

 1. Odpłatność za posiłek ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku  (tzw. wsad do kotła), który obecnie wynosi dla uczniów ZSS za wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ( „O” w SP 33) .
  1. Obiad              - 4,50 zł
  2. Śniadanie        - 1,80 zł
 2. Odpłatność za wyżywienie  (śniadania + obiad) dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ( „0” w SP 33) wynosi 6,50 zł. – Zgodnie z Zarządzeniem nr 547/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 21.12.2017r. – zmiana weszła w życie w dniem 1.01.2018 r.
 1. Niniejsze opłaty obowiązują od dnia 01 września 2017 r.

                                                                                                 (Dyrektor Szkoły)  


Załącznik Nr 2 do Regulaminu korzystania
ze stołówki szkolne
j w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

1.Odpłatność za posiłek dla nauczycieli ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania posiłków (całkowity koszt zakupu produktów  zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników  i składek naliczanych od tych wynagrodzeń) w przeliczeniu na jeden obiad .

2.Odpłatność za posiłek dla pracowników  administracji i obsługi ustala się wg rzeczywistych kosztów przyrządzania posiłków ( całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania  i funkcjonowania kuchni i stołówki z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń)  w przeliczeniu na jeden obiad, którą powiększa się  o stawkę  podatku VAT  w wysokości  8% .

3.Odplatność za posiłek  po uwzględnieniu wszystkich kosztów  ustala się dla :

4.Niniejsza opłata za posiłek  może być modyfikowana stosownie do potrzeb na podstawie  zarządzenia.

 

                                                                                                   (Dyrektor Szkoły)      


Załącznik Nr 3 do Regulaminu korzystania
ze stołówki szkolnej
 w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

z dnia 25 września 2017 r.

 

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM.SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać jedynie uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie.
 2. Śniadania przysługują wyłącznie  uczniom klas „0” i  „I”  w  Szkole Podstawowej Nr 33.
 1. Ustala się godziny wydawania posiłków:
  1. Śniadania  -   od   8:00 do  9:00
  2. Obiady      -   od 11:40 do 14:50
 1. Podstawą do otrzymania posiłku jest przedłożenie Szefowi kuchni  miesięcznej karty abonamentowej.
 1. Miesięczną kartę abonamentową wydaje Intendent szkolny w trzech pierwszych dniach roboczych danego miesiąca po ustaleniu faktycznej wpłaty przez rodzica/pracownika szkoły.
 1. Karty obiadowe będą wydawane przez Intendenta szkolnego w  pok. nr 12  (Księgowość).
 1. Odpłatność za posiłki pobierana jest za cały miesiąc z góry.
 1. Opłaty za posiłki należy  regulować wyłącznie przelewem bankowym na konto szkoły nr:

84 1020 4795 0000 9502 0278 2738 w pierwszych trzech dniach roboczych danego miesiąca.   Trzeci dzień roboczy jest ostatecznym terminem przyjmowania wpłat. Po tej dacie wpłacona kwota  podlega zwrotowi na właściwy rachunek bankowy wpłacającego.

 1. Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie określonym w pkt. 8 skutkuje   wykreśleniem   z listy żywieniowej w danym miesiącu!
 1. W tytule przelewu za posiłki należy umieszczać:

Imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła oraz ilość dni posiłkowych z zaznaczeniem, w które dni dziecko nie będzie korzystać z posiłków.

       Przykład: Obiady i śniadania za  X 2017  Anna Kowalska SP33 kl. 1a, bez 18,19.10.2017

 1. Odpis/ zwrot za niewykorzystane obiady przysługuje wyłącznie tym osobom, które poinformowały telefonicznie lub drogą mailową Intendenta szkolnego z dwudniowym wyprzedzeniem o rezygnacji posiłków.  Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać  do godziny 8:00 tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby.
 1. Wszelkich informacji udziela Intendent szkolny  pod numerem tel. 91 4335 897 po wybraniu cyfr 3 i 2  w godzinach  7:30-15:00. Adres mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 1. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Dyrektor Szkoły

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2019

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information